Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webu Lipno nature s.r.o. na stránkách www.restituce.cz IČO 1816896 sídlo Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 zpracovává osobní údaje poskytnuté za účelem za účelem zpracování elektronické komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.
Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Lipno nature s.r.o. IČO 1816896 se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@restituce.eu, tel.: +420 720 127 791;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl klient a které správce získal na základě zpracování elektronické objednávky v internetovém rozhraní.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje klienta nezbytné pro plnění smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje klienta z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce restituce.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky klienta (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje klienta, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a klientem.

Subdodavateli správce jsou:
Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva klienta

Podle podmínek stanovených v Zákoně má klient právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@restituce.eu;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.
Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů klienta;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronického formuláře na webové stránce restituce.cz potvrzuje klient, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí klient zaškrtnutím políčka v formuláři;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 31.03.2020